♥ onepage design
http://onepageshop.io

Sa problemima na ti

Psihološka i karijerna
podrška za mlade

Aktivnosti

Aktivnosti

Psihološka podrška

Program psihološke podrške obuhvata psihološko savetovanje i psihoedukativne radionice.

Kome je namenjena?

Svim mladima koji se suočavaju sa emocionalnim problemima, problemima u učenju, u vršnjačkim i porodičnim odnosima i različitim stresnim situacijama, kao i mladima koji žele da unaprede svoje socijalne veštine, veštine rešavanja problema, razumevanja sebe i drugih.

Kako izgleda psihološka podrška?

Program psihološke podrške sprovodimo kroz individualni rad sa savetnikom i tematske psihoedukativne radionice. Na svakoj radionici se obrađuje određena tema: asertivna komunikacija, konstruktivno rešavanje sukoba, emocije (kako ih prepoznati i imenovati različita emotivna stanja)...

Pogledaj u rasporedu dostupne termine i zakaži svoj termin individualnog psihološkog savetovanja u trajanju od 60 minuta.

Psihoedukativne radionice organizujemo za 20 učesnika u trajanju od 3 sata. Pogledaj teme i termine radionica i prijavi se.

Da li je to za mene?

Psihološko savetovanje

Podrazumeva razgovor sa stručnjakom, sa ciljem podrške u rešavanju konkretnih problemima iz svakodnevnog života. Jedan razgovor traje 60 minuta.

Zakaži individualno psihološko savetovanje.

Prijavi se!

Psihoedukativne radionice

Podrazumevaju interaktivan rad u grupi do 20 učesnika i imaju za cilj unapređivanje socijalnih veština, veština komunikacije i veština rešavanja problema. Radionice traju 3 sata i organizujemo ih kako u našem prostoru, tako i u školama.

Pogledaj termine psihoedukativnih radionica i prijavi se.

Termini radionica

Karijerna podrška

Program karijerne podrške obuhvata profesionalnu orijentaciju, karijerno savetovanje i karijerne radionice.

Kome je namenjena?

Svim mladima koji se suočavaju sa sledećim dilemama:

1. Koju školu / fakultet da upišem?
2. Koje spososobnosti i veštine su mi najbolje razvijene?
3. Gde i kako da tražim informacije o svetu rada i obrazovanja?
4. U kom pravcu želim da planiram i gradim svoju karijeru?
5. Da li mogu samostalno da donesem odluku o budućem zanimanju/školovanju?

Kako izgleda karijerna podrška?

Program karijerne podrške sprovodimo kroz individualni rad sa savetnikom i radionice karijernog vođenja kroz sledeće aktivnosti:

— Psihološko testiranje sposobnosti, osobina ličnosti i profesionalnih interesovanja
— Informisanje o zanimanjima, oblicima i mogućnostima za obrazovanje
— pravljenje individualnog plana karijernog razvoja
— diskusija sa ciljem donošenja samostalne odluke

Pogledaj u rasporedu dostupne termine i zakaži svoj termin karijernog savetovanja u trajanju od 60 minuta.

Da li je to za mene?

Profesionalna orijentacija i
karijerno savetovanje

Podrazumeva razgovor sa stručnjakom, sa ciljem podrške u donošenju odluke o izboru budućeg obrazovanja ili zanimanja. Jedan razgovor traje 60 minuta.

Zakaži individualno karijerno savetovanje.

Prijavi se!

Karijerne radionice

Podrazumevaju interaktivan rad u grupi do 20 učesnika, u trajanju od ukupno 10 sati. Radionice se realizuju u saradnji sa osnovnim i srednjim školama sa teritorije grada Beograda.

Prijavljivanje za karijerne radionice je za sada moguće samo preko škola.

O nama

Tim

Zorica Mihailović

Završila master studije kliničke psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu i napredni nivo Racionalno emotivno i kognitivno bihejvioralne terapije

(Pridruženi trening centar Albert Ellis Instituta, Beograd).

Od 2012. godine se aktivno bavi psihološkom savetovanjem, karijernim vođenjem i profesionalnom orijentacijom mladih. Kreirala i realizovala različite psihoedukativne programe i radionice za mlade kao i programe stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju. Angažovana na brojnim projektima psihološke i karijerne podrške mladima u obrazovnim ustanovama.

Za individualno savetovanje kontaktirati na:
Kontakt telefon: 064 66 99 080

Pročitaj više

Marijana Radulović

Sertifikovana psihodramska psihoterapeutkinja. Poseduje i nacionalni sertifikat za psihoterapiju. Od 2010. godine vodi psihodramske radionice, kontinuirane psihoterapijske grupe, a radi i sa individualnim klijentima. Od 2018. godine je saradnica u edukaciji u okviru Srpske psihodramske asocijacije Moreno.

Diplomirala andragogiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Ima bogato iskustvo u radu sa mladima, na polju edukacije i pružanja psihosocijalne podrške. Trenerica u oblasti podrške aktivnom zapošljavanju, ljudskih prava, rodno-zasnovanog nasilja, konstruktivnog rešavanja konflikata, korišćenja drame u obrazovanju, teatra potlačenih.

Usluge:
- tematske psihoedukativne radionice
- grupna i individualna psihoterapija i savetovanje
- grupna i individualna karijerna podrška

Za individualno savetovanje kontaktirati na:
Kontakt telefon: 064 392 52 73
E-mail: altero.psihodrama@gmail.com

Pročitaj više

Desanka Đorđević Matić

Završila master studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Racionalno emotivno i kognitivno bihejvioralni psihoterapeut pod supervizijom. Završila bazični trening iz Commpassion focused therapy (Terapije usmerene saosećanjem).

Od 2014. godine aktivno se bavi psihoterapijom i savetovanjem, primenjujući metode i tehnike rebt-a, uz aktivno prilagođavanje jedinstvenim potrebama i ciljevima svakog klijenta. Stručnu praksu obavila na Klinici za neurologiju Kliničkog centar Srbije, gde je bila angažovana na poziciji stručni saradnik-psiholog.

Zaposlena u Osnovnoj Školi “Filip Višnjić” kao psiholog – stručni saradnik gde se aktivno bavi savetodavnim radom, karijernim vođenjem i profesionalnom orijentacijom učenika.

Godinama unazad bila je angažovana kao nastavnik u srednjoj školi na predmetima građansko vaspitanje, psihologija i veštine komunikacije, gde je stekla značajno iskustvo u radu sa srednjoškolskom populacijom, iskustvo u edukaciji mladih i organizaciji radionica.

2011.godine bila angažovana kao psiholog volonter u Regionalnom centru za talente, na poslovima identifikacije nadarene i talentovane dece. Poseduje licencu za samostalno obavljanje zdravstvene delatnosti.

Za individualno savetovanje kontaktirati na:
Kontakt telefon: 060 33 44 823
E-mail: desankadjordjevic@gmail.com

Pročitaj više

Mihreta Fejzula

MA psiholog, psihološki i karijerni savetnik. Diplomirala psihologiju i završila master studije iz oblasti psihologije obrazovanja na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Na edukaciji iz Geštalt psihoterapije (EAGT Evropski akreditovani obrazovni trening institute za psihoterapiju), završila treću godinu (napredni nivo edukacije), upisana u četvrtu.

Zaposlena u Gimnaziji “Stefan Nemanja” kao psiholog – stručni saradnik gde u okviru posla sprovodi radionice profesionalne orijentacije i karijernog savetovanja i primenjuje testove profesionalne orijentacije. Takodje, deo je Tima za karijerno vođenje i savetovanje.

Od 2012. godine uključena u GIZ-ov projekat, “Profesionalna orijentacija u Srbiji” projekat nemačke organizacije za međunarodnu saradnju, u delu projekta koji se bavio profesionalnom orijentacijom u srednjim školama. U samom početku kao trenerica (promocija, kordinacija, planiranje i sprovođenje dvodnevnih trenenga učenicima završnih godine srednje škole), a zatim i kao vršnjačka mentorka studentima društvenih fakulteta koji su obavljali stručnu praksu u okviru projekta.

Nakon završenog projekta u Centru Inventiva – Centar za podršku profesionalnom i ličnom razvoju (organizacija koja je sprovodila GIZ – ov projekat) ostaje kao savetnica za karijeru za decu i za odrasle. Od početka 2017. godine započinje i sa psihoterapijom.

Za individualno savetovanje kontaktirati na:
Kontakt telefon: 064 586 73 70

Pročitaj više

Donka Pavić

Diplomirala pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Sertifikovana trenerica za trenere od 2012. godine u okviru GIZ-ovog projekta: “Osnaživanje mladih kroz profesionalnu orijentaciju i karijerno vođenje“.

Jedna od moderatorki „Priručnika o profesionalnoj orijentaciji – za sprovođenje programa u Kancelarijama za mlade”, a potom i mentorka određenim Kancelarijama za mlade u okviru istog projekta. Obuke iz profesionalne orijentacije i karijernog vođenja sprovodila sa osnovcima i srednjoškolcima kroz grupni i individualni rad.

U svom pedagoškom radu poseduje i višegodišnje iskustvo kao mentorka različitih projekata sa srednjoškolcima iz oblasti aktivizma, participacije mladih, volonterizma, školske medijacije - nenasilnog rešavanja sukoba.

Za individualno savetovanje kontaktirati na:
Kontakt telefon: 060 68 90 943
E-mail: donkaana.pa@gmail.com

Pročitaj više

Ivana Bjeletić

Diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Od 2015.godine na edukaciji iz Geštalt psihoterapije (EAGT Evropski akreditovani obrazovni trening institut za psihoterapiju). Psihoteraput pod supervizijom. Sertifikovani trener asertivne komunikacije.

Svoj psihoterapijski i savetodavni pristup zasniva na veri da su svi ljudi rođeni sa kreativnim i zdravim potencijalom da se prilagođavaju okolini i suočavaju sa teškoćama. S vremena na vreme, izazovi iz okoline, razvojne faze kao i razna problematična iskustva i događaji dovode do nefunkcionalnih oblika ponašanja i zastoja. Kao teraput pruža podršku osobi i sigurno mesto da osvesti svoje snage i potrebe, redefiniše uobičajena ponašanja i verovanja koja sprečavaju rast i razvoj; zajedno sa osobom traga za novim ponašanjima i mogućnostima, što vodi vraćanju samo- odgovornosti, osećaju autentičnosti i zadovoljstva izborima i svim onim što osoba jeste. Od 2012. godine angažovana na projektima Centra za integraciju mladih na pružanju psihosocijalne podrške mladima iz osetljivih društvenih grupa kroz direktan rad sa decom, mladima kao i odraslima i dizajniranju različitih programa podrške.

Živi i radi u Beogradu.

Kontakt informacije o privatnoj psihoterapijskoj praksi:
Kontakt telefon: +381 63 302 666
E-mail: bjeletic.ivana@gmail.com

Pročitaj više

Prijatelji projekta

Korisni linkovi